:(AMMODYTIDAE)

(Ammodytidae) , , , , .

(Ammodytes) 6 , (Ammodytes tobianus) . , , ; ; . . , . 20 , .

, . ; ; , . , , . , , , . , .


(Ammodytes tobianus); .

, : , , . , . , , , 64 , . , .